كارتريج

كارتريج بخش اصلی دستگاه‌های پاد سیستم و ویپ بوده که شامل مخزن برای ریختن مایعات جویس و یا سالت نیکوتین و همچنین  محل قرار گیری کویل دستگاه است و کاربر از طریق آن از دستگاه کام میگیرد. کارتریج‌های ویپ معمولاً با استفاده از استانداردهای خاصی ساخته می‌شوند و می‌توانند به دستگاه ویپ متصل شوند.